Pag-ampo alang sa Piniliay sa Barangay

Ginoo among Dios,
mianhi kami nimo sa okasyon sa umaabot na Piniliay sa Barangay.

Diha kang Kristo, gitagaan mo kami og modelo
sa usa ka sulugoon nga naghalad sa iyang kinabuhi
alang sa iyang mga karnero.
Hatagi kami sa kaalam sa pagpili sa mga babaye ug lalaki
nga kinsa magserbisyo alang sa kamatuoran, hustisya,
ug pagtuboy sa dignidad sa tawo.

Lamdagi ang among mga hunahuna ug kasingkasing –
aron makakita kami og magbalantay
nga naay kasingkasing sama sa imong Anak
na magbantay sa among mga barangay.

Tudloi kami sa paagi ni Kristo sa pagtan-aw sa mga tawo –
aron makahatag kami og tingog
sa mga kabus, sa mga walay gahum,
sa mga gibiyaan, ug sa mga dinaugdaug.

Ug sa katapusan, hatagi kami sa gasa sa pag-ila –
aron maangkon namo ang maalamong paggamit
sa gasa sa pagpili
isip pagpahayag sa among tinguha alang sa kalinaw
ug paghigugma sa among isigkatawo.

Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo na among Ginoo.
Amen.

Maria, Rayna sa Kalinaw, i-ampo mo kami.
San Lorenzo Ruiz ug San Pedro Calungsod, i-ampo ninyo kami.
San Miguel ug mga Santos nga Angheles, bantayan kami.

To download PowerPoint, click here.

Sources:
http://cbcponline.net/prayer-for-barangay-elections/
https://twitter.com/cbcpnews
Prayer for the Barangay Elections

Lord God,
we come to you as the Barangay Elections approaches.

In Christ, you have given us the model
of a servant who lays his life down for his sheep.
Give us the wisdom to elect women and men
who will work for truth, justice, and
the upliftment of human dignity.

We ask you to enlighten our minds and hearts –
so that we may search for Shepherds after your Son’s heart
to watch over our barangays.

Teach us Christ’s way of looking at people –
so that we will be able to give a voice
to the poor, the powerless, the abandoned, and the oppressed.

And finally, grant us the gift of discernment –
so that we may wisely exercise the gift of suffrage
as an expression of our desire for peace
and love for neighbor.

We ask this through Christ our Lord.
Amen.

Mary, Queen of Peace, pray for us.
Saints Lorenzo Ruiz and Pedro Calungsod, pray for us.
Saint Michael and all Holy Angels, watch over us.

To download PowerPoint, click here.

Sources:
http://cbcponline.net/prayer-for-barangay-elections/
https://twitter.com/cbcpnews